Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ترسیم صحیح ساختار ارزش ها در هر سازمان و بررسی مداوم رفتار سیستماتیک و فردی اجزای سازمان با ارزشهای سازمان برای هریک از افراد و نیز برای مدیران، می تواند راهگشای مسیر توسعه و کلید حل و فصل بسیاری از معضلات سازمان باشد.

مدیران و موسسان شرکت همواره می بایست چارچوب معینی از ارزش های سازمان را برای خود و برای افراد و پرسنل سازمان ترسیم نمایند. این چارچوب به عنوان یک قطب نما در مقابل چشم همه کارکنان قرار می گیرد و آنها را برای حرکت درست راهنمایی می کند.

ارزش ها و نگرش ها توسعه کسب و کار

حرکت در مسیر گسترش کسب و کار، همواره خواست مهم و الزامی سهامداران، مدیران و کارکنان است. اما مسیر توسعه کسب و کار و راهبردهای توسعه و نیز چارچوبها و خطوط قرمز و حدود تعیین شده شرکت هاست که تفاوت آنها را تعیین می کند.

 • مسیر توسعه، مسیری طولانی است. سرعت توسعه مطلوب است اما نباید باعث عبور از چهارچوبهای تعریف شده گردد. همچنین توجه به سرعت توسعه نباید حاوی ریسک هایی باشد که بتواند پایه های کسب و کار را به مخاطره بیفکند. در مسیر توسعه، برنامه ریزی، مدیریت ریسک، تلاش و آنگاه صبر و مداومت در اجرای برنامه ها و به روزرسانی برنامه ها، سرلوحه عمل است.
 • توسعه می تواند امری فردی یا گروهی باشد. توسعه کسب و کار، به طور مفهومی وابستگی زیادی به اجزای اکوسیستم پیرامون کسب و کار دارد و بنابراین، توجه به ایجاد شبکه های ارتباطی، گروه های تجاری و هم آفرینی و هم افزایی، امری همیشگی و پراهمیت در مسیر توسعه کسب و کار ما تلقی می شود.
 • خوشنامی حاصل از متعهد بودن، یکی از بزرگترین محرکه های مسیر توسعه است. ما باید در مسیر حرکتی خود بپذیریم که به گونه ای پایدار به تعهدات خود وفادار باشیم، تعهدات ما در قبال خودمان، مشتریان مان، همکاران مان و پرسنل مان.
 • سرمایه های انسانی در توسعه کسب و کار دانش محور، امری محوری و بسیار مهم محسوب می شود. رشد سرمایه های انسانی، به خودی خود، هم استراتژی و هم هدف تلقی می گردد. در توسعه بخش انسانی، توجه به ارتقای منابع موجود، کیفی سازی و ترجیح کیفیت به کمیت، به همراه توجه به امر جانشین پروری در بخش های کلیدی، سرفصلهای مهم مورد نظر است.

ارزش ها و نگرش ها در توسعه بازار

حفظ توسعه سهم بازارها، به مثابه انرژی اکتیواسیون کل سازمان، در بالاترین اولویت ما قرار دارد. بررسی مداوم وضعیت بازارها و مقایسه نسبت رشد سهم بازار به مصارف سازمان از اهم موارد مورد توجه است. آنچه باعث می شود، سایر بخش های سازمان بتوانند افق روشنی را پیش روی خود تصور کنند و با انگیزه و آرامش به فعالیت بپردازند.

 • توسعه بازار هدف مهمی است، اما هرگز عبور از مرزهای اخلاق تجاری تعریف شده را توجیه نمی کند.
 • کیفیت ارائه خدمات و کالاها و کسب رضایت مشتریان، یکی از مهم ترین راه های توسعه بازار است.
 • ایجاد شبکه های تجاری و ترسیم ساختار منافع مشترک، یک راه حل برای دستیابی به تصاعد در توسعه بازار است.
 • در توسعه بازار، باید از مشغول شدن به زمینه های دور از دسترس فنی و خارج از تسلط دانش و تجربه موجود، با تردیدهای جدی نگریست و از ورود به فضاهایی که خیلی متفاوت از آنچه آموخته ایم و تجربه کرده ایم حتی المقدور پرهیز نمود.
 • توسعه بازار، به قیمت گفتمان گروگیری فرصت ها و امکان ها و اطلاعات از مشتریان، به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت ما باشد.

ارزش ها و نگرش ها نگرش مدیریت سرمایه انسانی

منابع و سرمایه های انسانی، در نیک آفرین می بایست به عنوان اعضای خانواده ای اقتصادی مورد توجه و احترام قرار گیرند. فارغ از اینکه این سرمایه ها در نیک آفرین به عنوان یک شرکت فناور، ارزشی زیرساختی و اساسی دارند، در ساختار و نگرش امروز شرکت نسبت به آنان، بیش از پیش از مسائل اقتصادی و مدیریتی، انسان ها، با دیدگاهی اخلاقی و معناگرایانه نگاه می شوند. آن ها، بیش و پیش از یک کارمند، یا یک مدیر بودن، یک انسان، یک فرزند، یک پدر، مادر، خواهر و یا برادرند. آنها احتمالا همسرانی در خانه و خانواده خویش اند و بندگانی ارزشمند در محضر پروردگارمان هستند.

پس، مبانی نگرش و تفکر در خصوص آنچه در نیک آفرین در قبال ایشان اندیشیده می شود و رخ می دهد، بر این پایه استوار است: «ما انسانها قرار است در جایی و بر سر سفره ای به نام نیک آفرین کنار هم باشیم و زندگی کردن را بهتر و بهتر تجربه کنیم.»

 • در توسعه منابع انسانی، توجه به سوابق، وفاداری ها و همراهی های افرادی که در طول عمر شرکت، منشا خدمات بوده اند باید ارج نهاده شود.
 • تفاوت میان افراد، می باید بر اساس شاخص هایی قابل ارزیابی تعیین و برای کارکنان ترسیم گردد.
 • رده های سازمان، بایستی طوری ترسیم گردد که افراد افق هایی برای رشد درآمد و جایگاه شغلی خود، حسب شرایط و تلاشهای خود در ذهن داشته باشند.
 • فضای فعالیت شرکت باید با نظم، صمیمیت، یکرنگی، رفاقت در عین وظیفه شناسی و محبت انسانی انباشته شود. باید تلاش گردد از فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری و خبرچینی و باندسازی و باندبازی هرچه بیشتر فاصله گرفته شود.
 • محیط کار بایستی امن و بهداشتی و به شکلی ایمن طراحی گردد.
 • توجه به سلامت جسم و روان افراد شرکت و خانواده هایشان باید در ساختار ذهنی همه افراد شرکت برجسته و پراهمیت باشد.
 • احترام به شخصیت افراد، فارغ از رده سازمانی آنهاست و هیچکس حق ندارد، حسب جایگاه بالاتر یا درآمد و سابقه بیشتر، به هتک حرمت و یا تحقیر و تمسخر یا رفتار ناشایست نسبت به دیگران بپردازد.
 • پرداخت حقوق کارکنان، یکی از مهم ترین پرداخت های ماهانه شرکت در تمام دوران هاست.
 • افراد در سازمان، در نقطه مشخصی از چارت با شرح شغل ویژه خود قرار می گیرند، اما همواره آمادگی دارند تا در چارتی ماتریسی، مسوولیت های دو یا چندگانه ای را قبول کنند و در شرایط مورد نیاز با پذیرش مسوولیت های محوله، نقش آفرینی های متعدد در ساختار شرکت داشته باشند. ما در نیک آفرین، منتظر ارجاع کار جدید نخواهیم ماند. هر زمان که وظایف محوله به اتمام رسیده باشد، به فعالیت فکری و عملی برای پیدا کردن نقش ها و وظایف و امور جدید مشغول می شویم.
 • حرکت در چهارچوب ساعت و روزهای کاری، فقط تعیین کننده، محدوده کلی کار است. وظیفه ما نسبت به شرکت محدود به ساعات نیست و خود را در هر زمان عضو این خانواده می دانیم.
 • افراد با حفظ احترام و رعایت ساختار و رده های سازمانی، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود شرایط و فرآیندهای سازمان در هر بخش اعم از آنکه مستقیما مرتبط باشند یا خیر، ارائه و پیگیری می نمایند. ارائه پیشنهادات و انتقادات باعث تشویق کارکنان پیشنهاد دهنده خواهد بود.
 • تعصب به برند شرکت و مبارزه و دفاع در شرایط مختلف، روحیه ای است که در فضای انسانی خانواده نیک آفرین ترویج می شود.