Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

رسالت

  • سودآوری کارآفرینانه و دانش محور از مسیر حلال
  • کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق ایجاد بنگاه های اقتصادی سودآور و مطرح در عرصه های داخلی و بین المللی
  • کمک به افزایش امید به زندگی در جامعه از طریق توسعه زمینه های اشتغال همراه با رضایت، امنیت، شخصیت و رفاه نسبی انسانها